Educació i lleure

Escola de Naturalistes per Infants

25 maig 2022 de 17:00:00 a 19:00:00

Can Moragues

38€/mes

Autoritzo el meu fill/a:

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat, el meu infant compleix/complirà els requisits de salut següents::

*La confirmació de la inscripció es formalitzarà després del pagament a través de transferència bancària al següent número de compte: ES10 2100 2761 3002 0002 0862 especificant com a concepte el nom del participant.