El projecte educatiu de l’Escola de Naturalistes

15/10/2019

Quan estàs fent educació i més quan comences un projecte d’educació ambiental com l’Escola de Naturalistes, a partir d’ara EdN...

 

Tenint en compte uns principis inspiradors i una revisió històrica del sector, des de Fundació Emys, hem definit i detallat uns objectius fonamentals a desenvolupar per l’EdN, com promoure cadascun d’ells i finalment hem definit la metodologia didàctica amb la qual ens basarem.

El document que recull tota aquesta informació és el Projecte Educatiu de l’Escola de Naturalistes, el qual us anirem presentant en un parell de posts, però  avui us volem presentar la part dels objectius.

Els tres objectius bàsics que considerem que ha de tenir l’EdN són:

  • El vincle: fent referència a la vinculació personal amb la natura
  • El coneixement: el coneixement profund, proper i complex d’aquesta
  • L’acció: la presa de decisions responsables i adequades per a contribuir a disminuir l’impacte de l’ésser humà en l’entorn i en nosaltres mateixes

Amb aquests objectius volem que els infants es vinculin personalment amb la natura, que tinguin un coneixement profund i complert i que actuïn de manera responsable i adequada envers la natura.

Entenem que si consolidem aquests tres aspectes de manera integrada, constant en el temps i amb les metodologies adequades, creiem que llavors és quan una persona/infant pot arribar a assolir el que anomenem consciència naturalista. Tenir consciència naturalista és més que tenir intel·ligència sobre com funcionen els sistemes naturals o tenir competència ambiental i per tant, implica ser capaç d’utilitzar aquest coneixement per resoldre problemes ambientals i inclou el vincle, és a dir, una manera de ser, de sentir i estar a la natura i en relació amb ella.

A continuació us presentem un esquema on sintetitzem aquestes idees de maner sintètica, resumint els tres objectius que tenim l’EdN de Fundació Emys:

 

Per tal d’aconseguir aquests tres objectius, aquesta consciència naturalista, els hem de treballar de manera mot concreta. A continuació us presentem esquemàticament com promourem cada punt.

El vincle
El vincle el treballarem: amb el contacte directe; l’estimulació dels sentits; l’apreciació dels ritmes de la natura; la observació dels detalls; el treball en valors, com per exemple el respecte i cura dels organismes vius; la capacitat d’estar present; la capacitat de meravellar-se amb allò que es descobreix, s’observa…; la presa de consciència de formar part de l’entorn, identificar-se com una part més de la natura.

Aquests aspectes creiem que són claus, com hem esmentat anteriorment, que siguin treballats de manera sostinguda i constant en el temps perquè contribuiran a crear el vincle que estem buscant entre l’infant i la natura, perquè se’n sentin part, l’estimin i prenguin consciència.

El coneixement
El coneixement ambiental, per tal de ser complert, complex i adequat, haurà de ser: proper (arrelat a l’entorn natural proper i relacionat amb les espècies i elements de l’ecosistema i clima en el que es viu); sistèmic i complex; interpretatiu; connectat amb els interessos; connectat amb les emocions; basat en proves; actualitzat; interdisciplinari; i empoderador.

Una educació ambiental que proporcioni de manera adequada (amb unes metodologies contrastades) un coneixement d’aquest tipus (proper, sistèmic, interpretatiu, connectat amb els interessos i emocions, basat en proves, actualitzat, interdisciplinari i empoderador) creiem que permetrà formar persones competents ambientalment que puguin convertir-se en ciutadans crítics i compromesos amb el seu entorn social i natural.

L’acció

Per tal d’assolir el tercer objectiu, a part de treballar integradament els dos anteriors, caldrà incorporar en les activitats proposades als infants: una reflexió crítica i profunda;  la resolució de problemes ambientals reals o realistes; i una participació personal i col·lectiva en tasques concretes de voluntariat, iniciatives, etc..

Aquest és només una part del projecte educatiu de l’EdN i molt resumida, però creiem que exposa molt clarament el nostre enfoc i manera de treballar. Qui vulgui consultar el document complert el podrà trobar a l’apartat del projecte més endavant i també farem algun post més al respecte. Comentar també que el projecte va ser redactat durant i després de les proves pilot realitzades durant el tercer trimestre escolar del curs 2018/19 i gràcies al suport del Departament de Territori i Sostenibilitat amb la subvenció a projectes d’educació ambiental. Per la fase de debat, redacció, realització proves pilot i avaluació vam comptar amb el suport de l’Anna Garrido Espeja, la qual ha ajudat en la redacció del document, la qual és Dr. en Didàctica de la Ciència i Ambientòloga.

Si és del vostre interès que el vostre infant participi en alguna de les EdN que tenim en marxa podeu consultar-ho clicant aquí. Actualment hi ha un grup en marxa a l’Escola Els Estanys de Sils i a Riudarenes. La resta de grups es posaran en marxa quan hi hagi un mínim d’inscrits.

 

  • EdN