Les papallones a la finca de Can Moragues

13/11/2019

L’any 1994 es va iniciar a Catalunya un programa de seguiment de papallones, el Butterrfly Monitoring Scheme de Catalunya (CBMS).


Aquest programa es basa en conèixer amb precisió els canvis d’abundància de les papallones a partir de la repetició setmanal de censos visuals al llarg de transectes fixos, per tal de relacionar-los posteriorment amb diferents factors ambientals.

El monitoratge de grups bioindicadors, com les papallones, et permet disposar de mecanismes per diagnosticar quin és l’estat dels sistemes naturals i valorar la idoneïtat de les mesures a adoptar per tal d’afavorir-los. I en el cas de les papallones les dades recollides en aquests més de 20 anys  mostren una preocupant regressió generalitzada arreu d’Europa.

Per què utilitzem les papallones com a bioindicador:

  • Mostren una gran sensibilitat respecte la composició i estructura de la vegetació
  • Una part important de les espècies són sedentàries i es veuen molt afectades pel fenomen de la fragmentació de l’hàbitat.
  • Són extraordinàriament sensibles al clima i responen marcadament o fenòmens com l’escalfament global i les variacions en els règims de pluja i temperatura.
  • Juguen un paper fonamental dins de l’ecosistema, tant com a consumidors primaris (herbívors) com per servir de Font d’aliment per altres animals. Per tant, allò que les afecta ho fa també , de retruc, a molts altres organismes.
  • Són de fàcil identificació
  • Finalment inclouen un número suficient d’espècies que engloben un ampli espectre d’hàbitats diferents.

La Fundació Emys, amb la intenció de  contribuir en el programs CBMS, des del més de juliol, ha establert un punt seguiment de papallones a la finca de Can Moragues i les dades recollides s’envien al programa de seguiment. Aquests censos es fan setmanalment i tenen una durada de 30 setmanes l’any (de març a octubre).

Els resultats obtinguts aquest trimestre dins la finca de Can moragues, ens han permès observar unes 23 espècies de les 200 espècies de papallones diürnes que tenim a casa nostra. I tot i que no podem establir tendències, ja que tot just comencem, sí que us podem dir que les més freqüents han estat la blaveta comuna, la blaveta estriada i la safranera de l’alfalç. Quan tinguem capacitat d’establir tendències farem un altre post amb l’actualització!

  • Papallones