Pla de conservació de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) a la conca de la Tordera

25/07/2022

Primeres passes del programa que pretén definir i prioritzar les accions de conservació
d’Emys orbicularis a la conca de la Tordera

Una espècie en perill a Catalunya

Com hem anat explicant des de fa uns anys, la tortuga d’estany és una espècie amb una distribució molt fragmentada a Catalunya i, en definitiva, a la península Ibèrica, que a més presenta poblacions majoritàriament petites i aïllades unes de les altres. Les causes d’aquest fenomen són diverses, però la pèrdua i fragmentació de l’hàbitat en són dos dels factors principals.

Tot això ha provocat la catalogació d’aquesta tortuga com a amenaçada en diversos àmbits, des del local fins a l’estatal, i amb diferents graus per cada àmbit. A Catalunya el recent Catàleg de fauna amenaçada (pendent d’aprovació) la considera una espècie En perill, per la reducció acusada de la seva àrea de distribució, al mateix nivell que a Portugal. D’altra banda, Espanya considera l’espècie com a Vulnerable, amb algunes poblacions i subespècies com En Perill.

Segons la legislació actual (Llei 42/2007 del 13 de desembre del Patrimoni Natural i la Biodiversitat) la inclusió d’una espècie al catàleg de fauna amenaçada comporta l’adopció d’un pla per la millora del seu estat de conservació. La tortuga d’estany compleix els requisits i mereix aquest esforç per revertir l’acusat declivi que està patint.

Plans de recuperació i conservació

A més de la tortuga d’estany, a Catalunya hi ha un gran nombre d’espècies amenaçades sobre les quals s’haurien de redactar plans de recuperació o conservació. No obstant això, menys de deu tenen el seu pla aprovat, entre les quals s’inclouen el trencalòs (Gypaetus barbatus), la llúdriga (Lutra lutra) o el fartet (Aphanius iberus), deixant de banda algunes de les que presenten una situació més desfavorable.

Fundació Emys vol revertir la situació que pateix la tortuga d’estany, i per això ha plantejat realitzar la planificació de la conservació de l’espècie a la zona que més coneix, la conca de la Tordera. Per fer-ho, durà a terme la redacció del seu pla de conservació, gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu és elaborar un document transversal que inclogui una descripció de l’espècie i una diagnosi de la seva situació, i que a partir d’això proposi i ordeni quines són les mesures que s’han de dur a terme per millorar l’estat de conservació de la tortuga d’estany, tot quantificant-ne el cost econòmic i preveient mesures de seguiment.

Primeres fases del pla

Durant els primers mesos d’estiu ens hem dedicat de ple al desenvolupament d’aquest pla, treballant paral·lelament en les vies de diagnosi i redacció del document.

Respecte a la redacció, s’està preparant un treball transversal sobre la tortuga d’estany, que inclou antecedents, descripció de la biologia de l’espècie, anàlisi de la seva situació a l’àrea d’aplicació, pla d’actuacions, definició d’execució i organització, avaluació en el temps i cost econòmic i seguiment de les mesures aplicades i avaluació dels resultats.

Pel que fa a la diagnosi, es pretén resoldre una de les qüestions prioritàries sobre l’espècie: el límit de la seva àrea de distribució. Per això s’ha dut a terme una cartografia de les basses situades en la zona prioritària per la presència de la tortuga, englobant la subconca de Santa Coloma fins a la desembocadura de la Tordera. Posteriorment, s’ha fet una primera selecció de basses considerant la distància a les poblacions conegudes de tortuga d’estany i la similitud als punts d’aigua amb presència de l’espècie. Ara estem duent a terme treball de camp, per fer una caracterització dels diversos punts d’aigua i els hàbitats adjacents, tractant de definir quins són els que tenen un major potencial.


Aquest projecte és possible gràcies al suport de: