Seguiments poblacionals de tortuga d’estany tardor 2018

14/11/2018

La tortuga d’estany (Emys orbicularis) és una espècie de tortuga semi-aquàtica, que habita les zones humides (basses, estanys, i altres masses d’aigua estancades o amb poca corrent) de
pràcticament tot Europa, el nord d’Àfrica i l’Oest d’Àsia.

 

Tot i la seva àmplia distribució, però, es troba sota una gran pressió antròpica derivada de les activitats agràries i els canvis en els
usos del sòl de les darreres dècades que han portat a la pèrdua dels seus hàbitats i la fragmentació de les seves poblacions. L’assecament de zones humides per a guanyar terrenys
de cultiu i la construcció d’infraestructures en son algunes de les causes principals del declivi que ha experimentat l’espècie en els darrers temps. Actualment es troba catalogada com a
gairebé amenaçada a nivell mundial, i vulnerable a la península ibèrica, segons la UICN (2018).

 

A la Selva s’hi manté la població natural millor conservada de Catalunya (en altres indrets ha estat reintroduida), habitant en basses, recs i rieres. És per això que la Fundació Emys
(antigament ADEPAR) treballa des de fa mes de 30 anys per a la seva preservació. Des de 1987 es realitza un mostreig anual (a la primavera i tardor) de les basses on es coneix la presència de
l’espècie. Aquest mostreig consisteix en col·locar unes trampes que permeten capturar les tortugues i així identificar-les individualment, i mesurar-ne la mida i el pes. Això ens permet
estimar la mida de la població, estudiar-ne la seva estructura i identificar l’estat en el que es troben els animals. A partir d’aquestes informacions es duen a terme actuacions concretes per
a fomentar la conservació de l’espècie, com la creació de noves basses o la recuperació d’espais naturals que permetin la connectivitat entre nuclis poblacionals separats.

 

El seguiment d’aquesta tardor ha permès capturar i identificar 76 exemplars de tortuga d’estany entre 7 localitats diferents. S’han capturat 58 tortugues adultes i 18 juvenils, de les quals 36 (un 47%) encara no havien estat capturades anteriorment, mentre que la resta ja estaven identificades d’altres anys. L’alta proporció de noves captures indica que la població d’Emys orbicularis de la Selva consta d’un gran nombre d’exemplars, constituint-la com la més ben conservada del territori català. D’altra banda la captura de 18 juvenils constata el relleu generacional i denota una bona estructura poblacional. Aquests bons resultats ens animen a seguir amb la nostra tasca per conservar l’espècie preservant els seus hàbitats. Tot i això cal analitzar a fons la connectivitat entre les diferents localitats per evitar l’aillament dels seus nuclis poblacionals i afavorir-ne l’intercanvi genètic.

  • TE