VISITA GUIADA A CAN MORAGUES

Declaro sota la meva responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19:

Finalment, que amb caràcter previ a la realització de cada activitat, compleixo/compliré els requisits de salut següents: