Diagnosis ambiental i càlcul de la capacitat de càrrega de l’àrea de Collformic

CALENDARI:

INICI: ABRIL 2022
FINAL: JUNY 2022

OBJECTIUS:

  • Conèixer l’estat de conservació de Collformic i adaptar el nombre de visitants a aquest factor
  • Realització d’un diagnosi ambiental
  • Càlcul de la capacitat de càrrega


PRESSUPOST:

PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 1.750,10€

FINANÇADORS:
o DIPUTACIÓ DE BARCELONA

COL·LABORADORS:

o PARC NATURAL I RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY
o DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA

RESUM:

El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny és un espai molt freqüentat a causa deles nombroses activitats que s’hi poden dur a terme i la seva proximitat amb les gransconurbacions metropolitanes.

La Fundació Emys, està duent a terme un projecte que consta de dos objectius (i) avaluarestat de conservació en què es troba l’espai natural i (ii) calcular el nombre de persones quepoden accedir-hi diàriament per tal de no degradar l’hàbitat i poder garantir un estat deconservació igual, o inclús millor, que l’actual. Per assolir aquests objectius, s’està treballant endues línies de d’actuació, que consisteixen la realització d’un diagnosi ambiental a partir dediversos índexs ecològics i la proposta d’un valor de capacitat de càrrega, és a dir, del nombrede persones que pot suportar un ecosistema sense veure’s degradat, mitjançant una sèrie decàlculs.

Amb el suport i la col·laboració de: