LIFE AGROFORADAPT [EN CURS]

CALENDARI:

INICI: Octubre 2021
FINAL: Setembre 2026

OBJECTIUS:

OBJECTIU PRINCIPAL: PROMOURE ELS SISTEMES AGROFORESTALS COM A FORMA D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DELS SECTORS AGRARI I FORESTAL A LA REGIÓ MEDITERRÀNIA.

PRESSUPOST:

 PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 3.024.537€ (244.137€ Emys)
 FINANÇADORS:

o COMISSIÓ EUROPEA
o COL·LABORADORS:

CTFC, AMB, DACA, DIPUTACIÓ BARCELONA, DIPUTACIÓ GIRONA, AGRESTA, AGROOF (França)

RESUM:

OBJECTIU ESPECÍFIC 1: EVALUAR I DEMOSTRAR QUE ELS SISTEMES AGROFORESTALS MEDITERRANIS PROMOUEN LA RESILIÈNCIA A LA SEQUERA I ELS FOCS FORESTALS ALHORA QUE PROVEEIXEN MÚLTIPLES SERVEIS ECOSISTÈMICS

OBJECTIU ESPECÍFIC 2: AUGMENTAR LA SUPERFÍCIE AGROFORESTAL INSTAL·LANT 164.5 HA DE CULTIUS SILVOARABLES I 511 DE CULTIUS SILVOPASTORALS.

OBJECTIU ESPECÍFIC 3: DESENVOLUPAR I APLICAR EINES I APROXIMACIONS INNOVADORES

OBJECTIU ESPECÍFIC 4: PROMOURE L’ADOPCIÓ D’AQUESTS SISTEMES EN PLANS DE GESTIÓ DEL TERRITORI, POLÍTIQUES I REGULACIONS A ESCALA LOCAL, REGIONAL, NACIONAL I EUROPEA

OBJECTIU ESPECÍFIC 5: CONSCIENCIAR DE L’INTERÈS I LA MULTIFUNCIONALITAT D’AQUESTS SISTEMES ALS SECTORS AGRÍCOLA I FORESTAL I LA SOCIETAT EN GENERAL.

OBJECTIU ESPECÍFIC 6: DESENVOLUPAR, I APLICAR A ESCALA PILOT, EINES DE PLANIFICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ PER PROMOURE L’AGROFORESTERIA.

RESULTATS (A FINALITZACIÓ DEL PROJECTE)