Projecte de restauració de la vegetació a la riera de Santa Coloma de Farners [FINALITZAT]

0

CALENDARI:

INICI: NOVEMBRE 2020

FINAL: GENER 2022

OBJECTIUS:

  • Consolidar el marge esquerre de la riera.
  • Recuperar la freixeneda on es va retirar la falsa acàcia.

PRESSUPOST:

  • PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 2565.04€

FINANÇADORS:

  • AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS

COL·LABORADORS:

  • INSTITUT DE SANTA COLOMA DE FARNERS
  • PLATAFORMA RIERA VIVA

RESUM:

La riera de Santa Coloma té una hidrologia típicament mediterrània de dinàmica molt canviant, amb crescudes importants a la primavera i la tardor, i arribant-se a assecar completament a durant els mesos més calorosos. A més, aquest fet es veu accentuat per la tendència d’increment dels fenòmens extrems causats pel canvi climàtic. Després dels episodis del Glòria del 2020, els marges de la riera es van quedar altament erosionats, deixant el seu traçat pràcticament sense vegetació de ribera i amb aparició de nombrosos rodals de vegetació exòtica com canya americana (Arundo donax) i robínia (Robinia pseudoacacia). En conjunt, provoca que s’esdevinguin fenòmens d’erosió més fàcilment quan apareixen episodis de crescuda del cabal, ja que no hi ha un bon sistema radicular de retenció de l’escorrentia. Tot això, comporta una reducció de la biodiversitat i, de retruc, una pèrdua la qualitat ecològica de l’entorn. 

D’aquesta manera, la Fundació Emys ha realitzat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners amb l’objectiu de (i) consolidar el marge erosionat de la riera i (ii) recuperar la freixeneda. Per assolir aquests objectius, s’ha treballat en tres línies d’actuació, que consisteixen en la instal·lació de feixes vives que permeten subjectar el substrat, retenint les capes més superficials del sòl i revegetant la zona, la plantació de bosc de ribera amb l’ajuda d’un institut i de la Plataforma Riera Viva i la revegetació amb helòfits per crear refugis, millorar la qualitat de l’aigua i consolidar el marge.

 

RESULTATS:

  • Consolidació del marge.
  • Recuperació de la freixeneda amb freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia).
  • Revegetació amb helòfits com lliri groc (Iris pseudacorus), aloc (Vitex agnus-castus), salicària (Lythrum salicaria) i Carex pendula.

Amb el suport i la col·laboració de: