Actuacions de recuperació i de millora de l'estat ecològic en zones humides de l'ENP Riu Brugent.

0

Calendari:

INICI: 05/2024

FINAL: 09/2024

Objectius:

  • Gestió dels usos del ENP del Brugent: informar sobre les regulacions i les bones pràctiques.
  • Millora de la infraestructura d’acollida al visitant.
  • Millorar l’estructura del bosc de ribera i gestió activa de les espècies invasores.

Finançadors:

  • Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
  • Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural.

Resum:

L'espai natural del riu Brugent al municipi de les Planes d'Hostoles ha patit des de fa anys una problemàtica amb la sobrefreqüentació dels espais fluvials. El riu té diversos gorgs que atrauen milers de visitants durant l'estiu i que generen massificació de l'espai natural i la degradació ambiental que això comporta. Els visitants desenvolupen activitats com el bany, el pícnic o el passeig de gossos que comporten la degradació de l'entorn natural si no se'n fa una bona gestió i es regula l'aforament de l'espai.

Des del 2018 s'han portat a terme actuacions de millora del medi natural fluvial com la retirada d'espècies exòtiques de flora (Arundo donax, Robinia pseudoacacia, etc.), la reforestació amb espècies de bosc de ribera, l'adequació i racionalització de l'accés mitjançant la instal·lació de barreres, passeres i baranes o la instal·lació de cartelleria interpretativa i informativa de la normativa de l'espai entre d'altres. A més el 2020 es va implementar un sistema de reserva prèvia per accedir a l'espai i un dispositiu de vigilància ambiental que controlen l'accés i els usos i informen els visitants.

Aquests esforços han aconseguit disminuir el flux de visitants, regular els usos a l'espai natural i contribuir a la millora de l'estat ecològic del riu, però és necessari el manteniment de les infraestructures de racionalització d'accessos per garantir la seva eficàcia. A més, s'han detectat a l'espai la presència de flora i fauna exòtica invasora com Trachycarpus sp,  el coipú (Myocastor coypus),  o el visó (Neogale vison), que empitjora la qualitat ambiental de l'espai. L'ordenació i gestió activa de l'ús públic és imprescindible al riu Brugent, que actualment rep més de 20.000 visitants al llarg de l'estiu. El manteniment de les infraestructures i el dispositiu per controlar l'aforament i els usos és clau per assegurar la conservació de l'espai.

Les actuacions es centren en la conservació d'espècies protegides com Lutra lutra i l'eliminació de depredadors exòtics del cranc  Austropotamobius pallipes. S'incideix sobre fauna invasora com el coipú o el visó americà i sobre la flora invasora com Robinia pseudoacacia o Ailanthus altissima.

Les actuacions també promouen la conservació o restauració dels hàbitats d’interès prioritaris, com les vernedes i altres boscos de ribera. A més la regulació d'accessos i usos protegeix els HICs presents com: (3270) Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars o (3280) Rius mediterranis permanents.

L'adequació de la cartelleria de l'espai natural i la renovació de les infraestructures d'acollida i canalització dels visitants és important per mantenir l'ordenació dels usos públics i els fluxos de visitants. Es renovaran cartelleria i infraestructura que facilitarà una visita interpretativa.