Pla Estratègic de l’agricultura i la ramaderia de la Reserva de la Biosfera del Montseny

0

Calendari:

INICI: 11/2023

FINAL: 04/2024

 

Objectius:

L’objectiu principal és la revitalització de l’activitat agrària de la regió per tal que aquesta esdevingui sostenible i viable localment i recuperi el seu paper fonamental i històric en el manteniment del paisatge i el desenvolupament socioeconòmic del Montseny.  Aquest procés de revitalització estarà basat en la promoció de bones pràctiques ambientals i en la reorientació cap a la producció ecològica, incorporant a l’activitat agrària de forma proactiva  mesures adreçades a la conservació de la biodiversitat i a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.

Objectius secundaris:

 • Iniciar un procés participatiu que doni veu als diversos actors del territori, incloent-hi les administracions rellevants, representants del sector primari de l'àmbit de la Reserva de la Biosfera, entitats de conservació i recerca, així com els diferents òrgans col·legiats del parc per tal de recollir de forma sistematitzada les seves propostes i expectatives en relació amb el pla.
 • Elaborar una revisió bibliogràfica de diversos documents de referència que permeti conèixer el context administratiu en la promoció del sector primari tant a nivell europeu com nacional i també local. A més, es busca recopilar totes les iniciatives prèvies realitzades a la regió amb els mateixos objectius.
 • Establir un Pla d’acció per al període 2025-2035 que contingui les accions específiques a implementar, definint per a cadascuna el seu grau de prioritat, el cronograma i la responsabilitat d’execució entre d’altres paràmetres.

 

Finançadors:

 •  Reserva de la Biosfera del Montseny.
 • Diputació de Girona.

Col·laboradors:

 • L’Espigall.
 • Fundació Emys.
 • Diputació de Girona.

Resum:

La ramaderia extensiva, l’agricultura de muntanya i l’explotació forestal són activitats vitals per a la preservació del paisatge agroforestal,  l’entorn natural i la biodiversitat en les zones de muntanya són una part intrínseca de la seva identitat històrica i cultural. Des de la meitat del segle passat, s'ha observat una disminució significativa d’aquestes activitats tant a Catalunya com a l'Estat espanyol, un fenomen que també ha ocorregut al Parc Natural de la Reserva de la Biosfera del Montseny. El territori del Montseny ha vist en les darreres dècades com la ramaderia tradicional i altres activitats del sector primari estretament lligades, han passat de ser el motor econòmic de la regió a ocupar una posició marginal.

Els gestors del Parc Natural del Montseny, conscients d’aquesta situació han desenvolupat iniciatives principalment encaminades a la recuperació dels espais oberts perduts durant el procés d’abandonament de terres i de reducció de l’activitat de pastura; però per garantir solucions a llarg termini cal recuperar la ramaderia com a part central del desenvolupament socioeconòmic de la zona, donant suport continu i creant les condicions òptimes per a la supervivència dels projectes ramaders existents i l’aparició de noves iniciatives agràries.

En aquest context, emergeix la necessitat d'elaborar un Pla Estratègic per a l’agricultura i la ramaderia a la Reserva de la Biosfera del Montseny. Aquest document ha de servir com una eina integral que permeti en primer lloc, facilitar la comprensió de la dimensió i el model de gestió actual, així com les perspectives de continuïtat de les explotacions agràries del parc. D'altra banda, el pla ha de recollir les necessitats del sector i establir un pla d'acció detallat i pràctic que proporcioni una base robusta per garantir tant la supervivència de la ramaderia i l’agricultura al parc, com la sostenibilitat global del Montseny com a Reserva de la Biosfera.

El projecte es divideix en  dues parts diferenciades, per una banda la part diagnòstica, que inclou una visió global de l’estat actual i les perspectives de futur del sector agrari al parc, així com una descripció del context administratiu en la promoció del sector primari. I per altra banda el Pla d’acció per al període 2025-2030 que conté es accions específiques a implementar.

El pla d’acció ha de:

 • Incorporar el major nombre d’agents implicats, des del sector productiu, la transformació agroalimentària, la recerca, el teixit associatiu local i l’administració.
 • La metodologia de treball ha de ser participativa, recollint informació i punts de vista dels diversos agents implicats. El procés participatiu inclou entrevistes a agents estratègics de l’administració, entrevistes a representants del sector, un taller diagnòstic, un taller del pla d’acció i una consulta ciutadana del document final.
 • En la redacció del present pla s’han tingut en compte els antecedents de l’estratègia, és a dir, el document és una integració conceptual de plans, estratègies i iniciatives locals prèvies.

L'esquema del procés d’execució del Pla és el següent: