PUBLICACIONES E INFORMES

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Articles en revistes científiques

– Franch, M.; Llorente, G.A.; Montori, A. i Ramos, S. (en preparació) «Morphometry and biological cycle of a European pond turtle (Emys orbicularis) population from North-Eastern Spain». Revista Española de Herpetologia – Proceedings of 4th International Symposium on Emys orbicularis.

– Ruhí, A. Boix, D. Sala, J. Gascón, S. & Quintana X. D. (2009):Spatial and temporal patterns of pioneer macrofauna in recently created ponds: taxonomic and functional approaches. Hydrobiologia. Col·laboració entre Fundació Emys i UdG

-Ayllón, E. Hernández-Sastre, P. Franch, M. Ayres, C. & Álvarez A. (2010): Datos preliminares sobre la población de Emys orbicularis en las lagunas de Cañada de Hoyo (Cuenca). BAHE

– Richter-Boix, A. Garriga, N. Montori A. Franch, Villero, D. Llorente, GA. & San Sebastián O. (2010): Effects of a non-native amphibian species on the recipient amphibian community: niche overlap, competition and community organization.

Articles i resums publicats en llibres de seminaris i congressos

– Franch, M.; Llorente, G.A. I Montori, A. (en preparació) «Problemàtica de la introducció de tortugues al·lòctones en zones humides de Catalunya.» Publicació del Simposi científic sobre gestió i conservació de llacunes temporànies mediterrànies.

– Franch, M.; Llorente, GA.; Montori, A. i Ramos, S. (2008) «Importancia de las charcas satélite para la conservación del galápago europeo (Emys orbicularis)». X Congreso Luso-Español De Herpetologia / XIV Congreso Español De Herpetologia.

– Feo, C.; Franch, M. & Ramos, S. (2008) «Seguiment de l’estat de les poblacions de tortuga d’estany al Baix Ter. Jornades de cloenda del projecte LIFE EmysTer: Conservació i gestió del territori.

– Boix, D.; Feo, C.; Franch, M., Ruhí, A. i SanSebastián, O. (2008) «Seguiment de la comunitat d’amfibis en llacunes temporals de nova creació al Baix Ter» (2007-08). XII Jornades Herpetològiques Catalanes.

– Franch, M.; Llorente, G. A.; Montori, A.; Richter-Boix, A. i San Sebastián, O. (2008) «Evolución de la comunidad de anfibios en charcas temporales de nueva creación en la región mediterránea (2007-2008)». X Congreso Luso-Español / XIV Congreso Español de Herpetología.

– Bravo, X.; Franch, M.; Llorente, G.A.; Montori, A.; Portella, M.; Richter-Boix, A. i San Sebastián, O. (2007) «Colonization and abundance of amphibians in recently created ponds in a Mediterranean region». 14th European congress of herpetology and SHE ordinary general meeting.

– Franch, M., Garriga, N.; Llorente, G.A.; Montori, A.; Richter-Boix, A. i Villero, D. (2006) «Efectos potenciales de la especie invasora Discoglossus pictus sobre especies nativas». IX Congreso Luso-Español y XIII Congreso Español de Herpetología.

– Franch, M.; Llorente, GA.; Montori, A. i Ramos, S. (2005) «Implicación de entidades privadas en el estudio y conservación de la herpetofauna: La Fundación Emys». 4th International Symposium on Emys orbicularis.

– Franch, M.; Llorente, G.A.; Montori, A. i Ramos, S. (2005) «Comparative study of Emys orbicularis and Mauremys leprosa in the NE Iberian Peninsula. 5th World Congress of Herpetology.

– Franch, M.; Llorente, G.A.; Montori, A. Ramos, S. (2005) «An example of management of pond turtle (Emys orbicularis) population.» 13th European Congress of Herpetology.

– Franch, M.; Llorente, G.A.; Montori, A. Ramos, S. (2005) «Caracterización de la población de Emys orbicularis del término de Riudarenes (Girona).» 4th International Symposium on Emys orbicularis.

– Barriocanal, C.; Boix, D.; Brucet, S.; Franch, M. i Ramos, S. (2005) «Projecte LIFE per a la recuperació de les poblacions de la tortuga d’estany (Emys orbicularis) al baix Ter». 4th International Symposium on Emys orbicularis.

– Franch, M., Llorente, G.A. i Montori, A. (2004) «Caracterització de la tortuga de rierol Mauremys leprosa (SCHWEIGGER, 1812) a l’Alt Empordà: biometria i cicle biològic». IX Jornades Herpetològiques Catalanes.

– Franch, M.; Llorente, GA. &. Montori, A. (2004) «Ciclo biológico y ecología reproductiva de Mauremys leprosa en el NE Ibérico.» VIII Congreso Luso-Español y XII Congreso Español de Herpetología.

– Franch, M.; Llorente, GA.; Montori, A. i Ramos, S. (2004) «Conservación del galápago