Conveni amb Fundació Barcelona Zoo per la conservació de l'Emys orbicularis a la Tordera

0

CALENDARI:
INICI: JULIOL 2023
FINAL: DESEMBRE 2025

OBJECTIUS:

 • Continuar treballant en la recuperació, protecció, millors i creació de nous hàbitats perla tortuga d’estany, així com fomentar la connectivitat entre les poblacions conegudes i les zones de posta.

  • Incrementar el nombre de punts d’aigua i la seva qualitat.
  • Mitigar les problemàtiques específiques que pateixen aquests punts d’aigua (colmatació, espècies exòtiques, contaminació...)

  • Augmentar la taxa de supervivència dels exemplars més joves

  • Iniciar nous programes de reproducció

  • Dur a terme l’avaluació demogràfica i genètica de la població

  • Divulgar i sensibilitzar la població en el coneixement de l’espècie

PRESSUPOST:

 • PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE: 28.000,00€
 • FINANÇADORS:
  • Fundació Barcelona Zoo

 


RESUM:

La tortuga d’estany (E. orbicularis) es considera un dels rèptils més amenaçats de la Península Ibèrica tot i els ingents esforços que s’aboquen en la seva conservació. L’espècie està classificada com quasi amenaçada (NT) a nivell global i Vulnerable (VU) a escala de la Península Ibèrica, amb alguns autors considerant que aquesta categoria hauria de passar a En Perill (EN), com a mínim per les poblacions del nord-est i llevant peninsular. En l’àmbit català, l’espècie és present al tram baix i mig del Ter, a la conca de la Tordera i al delta de l’Ebre, amb altres poblacions i individus aïllats. En conjunt, ha sigut inclosa recentment com En Perill al Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya (2020).

La de la comarca de la Selva, es considera la població de tortuga d’estany més ben conservada del nord-est peninsular. Tot i això, l’espècie no està exempta d’amenaces i la situació d’alguns dels nuclis poblacionals és alarmant. Les causes d’aquest fenomen són diverses, però la desaparició, degradació i fragmentació dels seus hàbitats (terrestres i aquàtics) semblen ser elfactor principal.

Així mateix, encara es desconeix exactament la seva àrea de distribució a la zona, i hi ha espais amb presència regular de l’espècie on no es duu a terme un monitoreig.

Des de 1987 Fundació Emys ha treballat en la conservació de diversos espais del territori creant més de 35 nous punts d’aigua, recuperant connectors ecològics i fomentant una gestió sostenible del territori amb uns 40 propietaris i gestors sobre unes 1700 hectàrees de terrenyen custòdia del territori. Tot i això, gràcies als seguiments de 2020 i 2021, s’ha constatat un nombre de captures realment baix en les zones més òptimes. Aquest fet, i degut a l’efecte queva tenir el temporal Glòria a la conca, han posat de manifest el risc al que es troba sotmesa actualment la població de tortuga d’estany. Per tant, resta necessària una caracterització urgent del seu estat de conservació i el disseny d’unes mesures a escala de conca que permetin garantir la seva supervivència, per evitar el que ja ha succeït a les conques veïnes.